CZYNNOŚCI NOTARIALNE

CZYNNOŚCI NOTARIALNE NOTARIUSZ TORUŃUstawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie przyznaje notariuszowi prawo do dokonywania następujących czynności:

  • sporządzania aktów notarialnych;
  • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, w tym również dokonywania czynności w zakresie europejskiego poświadczenia spadkowego;
  • sporządzania poświadczeń;
  • doręczania oświadczeń;
  • spisywania protokołów;
  • sporządzania protestów weksli i czeków;
  • przyjmowania na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • sporządzania, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Komentarze są wyłączone.